Házassági vagyonjog – házastársak közös vagyona

Mikortól számítják a házastársi vagyonközösséget?

A törvényes házassági vagyonjogi rendszer az életközösség kezdetétől hatályosul, így tehát a házasságot megelőző életközösség a házassági életközösséggel egységbe olvad és ezért az életközösség megszűnésekor a házassági vagyonjog hatásait az életközösség tényleges kezdetének időpontjától kell számítani. Ha tehát a házasság megkötése előtt már fennállt az életközösség a felek között, annak kezdő időpontja az irányadó a házassági vagyonjog szempontjából.

Közösvagyon és különvagyon házastársak között

A házastársi vagyonközösség szempontjából el kell különíteni a közösvagyon és a különvagyon körét.

Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereztek, továbbá ide tartoznak a közös vagyontárgyak terhei és közösen viselik bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat.

Nem tartoznak azonban a közös vagyonba azok a vagyontárgyak, terhek és tartozások, amelyek különvagyonnak minősülnek.

A házastárs különvagyonához tartozik:

  • a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy
  • a házastársi vagyonközösség alatt örökölt, vagy ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás
  • a házastársat, mint szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat
  • személyét ért sérelemért kapott juttatás
  • személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy
  • különvagyon értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyon helyébe lépő érték
  • a különvagyon haszna a költségek levonása után közös vagyon

Mikor szűnik meg a házastársi vagyonközösség?

A vagyonközösség megszűnik, ha:

  • a házastársak házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre nézve kizárják
  • a bíróság azt a házassági életközösség fennállása alatt megszünteti, vagy
  • a házassági életközösség megszűnik.

A bíróság a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek fennállása esetén bármelyik fél kérelmére a házassági vagyonközösséget az életközösség fennállása alatt megszünteti.

A vagyonközösség megszűnésének leggyakoribb, a törvény alapján bekövetkező módja az életközösség megszűnése. Az életközösség megszűnése tehát a házastársi vagyonközösség megszűnését eredményezi.

Házassági szerződés (házassági vagyonjogi szerződés)

A házastársak vagyonjogi szerződést a házasság megkötése előtt, illetve életközösségük fennállása alatt is bármikor köthetnek.