Cégjogi ügyvédi szolgáltatásaim

Teljes körű segítséget nyújtok magyar jog szerint létrejövő és működő gazdasági társaságok alapításához, változás bejegyzéséhez, szerződések elkészítéséhez, illetve követelések kezeléséhez.

Gazdasági társaságokról röviden

Amennyiben üzletszerű gazdasági tevékenységet vállalkozás formájában szeretnénk működtetni, az első kérdés az, hogy azt milyen formában célszerű elkezdeni. A hatályos Polgári Törvénykönyv szerint gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható. Mindegyik gazdasági társaságra a Ptk-ban meghatározott közös, illetve az egyes gazdasági társaságokra előírt speciális szabályok vonatkoznak.

korlátolt felelősségű társaság (Kft.):

A tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért –főszabály szerint– a tagot helytállási kötelezettség nem terheli.

A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása.  A tagi törzsbetétek különböző mértékűek lehetnek, de az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál. A törzsbetétek összege a törzstőke, amely a hatályos Ptk. szerint nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.

közkereseti társaság (kkt.):

A tagok kötelezik magukat, hogy gazdasági tevékenység céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak.

A tagok által teljesítendő vagyoni hozzájárulás mértékére a törvény nem tartalmaz minimum előírást.

betéti társaságra (bt.):

A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (kültag) a társasági kötelezettségekért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

A tagok által teljesítendő vagyoni hozzájárulás mértékére a törvény a bt. esetében nem tartalmaz minimum előírást.

részvénytársaság (rt.):

A részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – nem köteles helytállni.

A részvénytársaságok között megkülönböztetjük a nyilvánosan működő részvénytársaságot (nyrt.), amelynek részvényeit tőzsdére bevezették és a zártkörűen működő részvénytársaságot (zrt.), amelynek részvényei nem kerültek a tőzsdére bevezetésre.

Az összes részvény névértékének összege alkotja a részvénytársaság alaptőkéjét, mely alaptőke a zrt. esetében nem lehet kevesebb ötmillió forintnál, az nyrt. esetében pedig nem lehet kevesebb húszmillió forintnál.